top of page
Пошук

Правила виплати й оподаткування дивідендів в Україні


Визначимо термін «дивіденди». Відповідно до пп. 14.1.49. ПКУ дивіденди – це платіж, що здійснюється юридичною особою, в тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку в активах емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.


Емітентом корпоративних прав в Україні можуть бути тільки юридичні особи, які розподіляють частину свого прибутку між учасниками такої юрособи.


Власниками корпоративних прав можуть виступати як фізичні особи, так і юридичні особи засновники. До того ж всі вони можуть бути як резидентами, так і нерезидентами України. Всі ці обставини враховуються під час нарахування та виплати дивідендів, адже оподаткування залежить від статусу власника корпоративних прав.


Згідно зі ст. 26 Закону України № 2275-VIII “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, виплата дивідендів здійснюється на підставі рішення загальних зборів учасників товариства, пропорційно до розміру часток засновників.


У рішенні визначається, яка частина чистого прибутку спрямовується на виплату дивідендів учасникам і за який період здійснюється така виплата. Дивіденди виплачуються за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом.


Дивіденди не виплачуються учасникам, які не здійснили повного розрахунку за внеском в статутний капітал, відповідно до засновницьких документів. Обмеженнями щодо виплати дивідендів виступають також обставини, за яких не здійснено розрахунків з власниками корпоративних прав у зв’язку із припиненням їх участі у товаристві, а також неможливість задоволення підприємством вимог кредиторів за зобов’язаннями, щодо яких настав строк виплати.


Строк виплати дивідендів обмежується шістьма місяцями від дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.


Отже, якщо підприємство має чистий прибуток за результатами діяльності, воно має право рішенням загальних зборів учасників оголосити про виплату дивідендів, визначити розмір чистого прибутку, який планується виплатити учасникам і зазначити період, за який здійснюється виплата дивідендів, а також у термін до шести місяців здійснити виплату.

 

Оподаткування дивідендів


Оподаткування дивідендів залежить від того, на якій системі оподаткування перебуває юридична особа, що розподіляє чистий прибуток між засновниками та до якої категорії належать засновники.


Підприємством можуть сплачуватись такі податки, у випадках передбаченим законом:

 • авансовий внесок з податку на прибуток;

 • податок на доходи нерезидентів;

 • податок на доходи фізичних осіб;

 • військовий збір;

 • ПДВ.


 

Авансовий внесок з податку на прибуток


Якщо підприємство є платником податку на прибуток, то при прийнятті рішення про виплату дивідендів засновникам воно має сплатити авансовий внесок із цього податку до бюджету. Авансовий внесок розраховується згідно з правилами пп. 57.1. ¹2 ПКУ і являє собою різницю від перевищення суми дивідендів над значенням об'єкта оподаткування за звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди. Податкове зобов'язання з податку на прибуток за відповідний період має бути погашено.


У випадку, якщо податкове зобов'язання на момент виплати дивідендів не погашено, то авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів. Ставкою для розрахунку авансового внеску є базова ставка з податку на прибуток — 18%.


Суми авансових внесків з податку на прибуток зменшують нараховані зобов'язання зі сплати цього податку за відповідний розрахунковий період і відображаються у відповідних додатках до декларації з податку на прибуток.


Авансовий внесок з податку на прибуток має бути сплачений до або в момент виплати дивідендів.

Винятками для нарахування і сплати авансового внеску з податку на прибуток є:

 • виплата дивідендів фізичним особам (пп. 57.1¹.3 ПКУ);

 • виплата дивідендів на користь засновників материнської компанії в межах доходу такої компанії у вигляді дивідендів, отриманих від інших осіб (пп. 57.1¹.3 ПКУ);

 • виплата платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування згідно з нормами ПКУ (пп. 57.1¹.3 ПКУ) (організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, учасники проєкту “Укриття” на Чорнобильській АЕС, учасники індустріального парку, включені до Реєстру індустріальних парків);

 • виплата дивідендів юридичним особам-нерезидентам у контрольованих операціях, що не відповідають принципу “витягнутої руки”, та юридичним особам-нерезидентам у випадку зменшення нерозподіленого прибутку юридичної особи (зменшення статутного капіталу, виходу учасника зі складу засновників, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі та ін.) (пп. 57.1¹.7 ПКУ);

 • виплата дивідендів інститутами спільного інвестування (пп. 57.1¹.6 ПКУ);

 • виплата дивідендів резидентами Дія Сіті (пп. 57.1¹.8 ПКУ);.

Тобто, підприємство-платник податку на прибуток, якщо не підпадає під категорію – винятку, у разі прийняття рішення про виплату дивідендів визначає суму авансового внеску з податку на прибуток, яке воно має сплатити до бюджету, до або під час такої виплати.


Авансовий внесок сплачується за ставкою 18 %. 

Податок на доходи нерезидентів


Згідно з пп. 141.4.2 ПКУ виплата дивідендів резидентами, в тому числі фізособами – підприємцями та суб'єктами на спрощеній системі оподаткування, юрособі – нерезиденту, супроводжується нарахуванням та сплатою податку на доходи нерезидентів за ставкою 15%, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб. Сплата податку відбувається в момент сплати дивідендів.


До дивідендів, що виплачуються нерезидентам, також відносяться:


 • доходи нерезидентів у вигляді платежів за цінні папери та корпоративні права у контрольованих операціях у сумі, що перевищує суму, визначену за правилом «витягнутої руки»;

 • вартість товарів (робіт, послуг), що придбаваються у нерезидента у контрольованих операціях що перевищує суму, визначену за правилом «витягнутої руки»;

 • сума заниження вартості товарів (робіт, послуг), які реалізуються нерезиденту у контрольованих операціях, у порівнянні із сумою, яка відповідає принципу «витягнутої руки»;

 • виплати на користь засновника-нерезидента, у зв'язку зі зменшення статутного капіталу, виходу учасника зі складу засновників, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі.


Такі дивіденди (різниця між сумою, отриманою нерезидентом, і сумою, розрахованою за правилом «витягнутої руки» або суми зменшення нерозподіленого прибутку) за контрольованими операціями оподатковуються податком на доходи нерезидентів у розмірі 15%, якщо не встановлено іншої ставки в міжнародному договорі.


Сплата податку за попередній рік має бути проведена до граничного строку подання звіту про контрольовані операції за відповідний рік.

 

Податок на доходи фізичних осіб


Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) підприємством — платником податку на прибуток супроводжується нарахуванням і сплатою податку з доходів фізичних осіб у розмірі 5% згідно з пп. 167.5.2 ПКУ. Ставка податку 5 % для фізосіб — нерезидентів застосовується, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб.


Виплата дивідендів фізичній особі (резиденту та нерезиденту) нерезидентами, інститутами спільного інвестування та юридичними особами — платниками єдиного податку оподатковується в розмірі 9% згідно з пп. 167.5.4 ПКУ. Ставка податку 9 % для фізосіб — нерезидентів застосовується, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб.


Якщо дивіденди виплачуються фізособам за акціями або іншими корпоративними правами, що передбачають фіксовану суму та участь їх власника в управлінні акціонерним підприємством, то така виплата супроводжується нарахуванням податку на доходи фізичних осіб в розмірі 18%.


Згідно з пп. 168.4.1 ПКУ податок на доходи фізичних осіб нараховується і сплачується в день виплати дивідендів. У разі, якщо виплата відбувалась через касу підприємства, то можлива сплата податку впродовж трьох банківських днів, наступних за здійсненням такої виплати.


У випадку із проведенням дивідендів в натуральній формі, податок на доходи фізичних осіб виплачується впродовж трьох банківських днів, наступних за здійсненням такої виплати.

 

Воєнний збір


Виплата дивідендів фізичним особам, як резидентам, так і нерезидентам оподатковується воєнним збором у розмірі 1,5 % від суми оподатковуваного доходу відповідно до пп. 1.4 пункту 161 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ. 

ПДВ


Виплата податку в загальних випадках не є об’єктом оподаткування ПДВ.

За умови виплати дивідендів в натуральній формі на дату передачі активів учасника реєструються податкові зобов'язання з податку на додану вартість, адже виплата в натуральній формі розглядається як постачання таких активів учаснику. Договірна вартість вважається базою для оподаткування ПДВ, але не нижче вартості придбання таких активів.


 

Як висновок:

Для правильності нарахування і сплати дивідендів потрібно визначити:

 • дату зборів учасників товариства, суму прибутку, який планується розподілити, частки засновників;

 • систему оподаткування, на якій перебуває підприємство, що планує виплату дивідендів;

 • податковий статус засновників (фізособа, юрособа, резидент, нерезидент).


Відповідно до цього нарахувати та здійснити виплату дивідендів та сплатити податки за нормами чинного законодавства України.


Марина ТОМАШ, CEO ТОВ «ТОМАШ КОНСАЛТИНГ»

Наталя МИХАЛЬЧУК, податковий консультант ТОВ «ТОМАШ КОНСАЛТИНГ»

40 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page