top of page
Пошук

Збільшення податку для бізнесу за співпрацю з державою-агресором

Іноземний та український бізнес, який продовжить співпрацювати з рф, платитиме збільшені податки. Усі компанії потраплять до спеціального реєстру, а на тих, хто приховуватиме такі зв'язки, чекатимуть додаткові штрафи.


Як працюватиме нова ініціатива влади та чи зможе хтось уникнути збільшеного оподаткування — розбиралася Марина Томаш, податковий консультант з 15-річним досвідом, CEO Tomash Consulting.


На сьогодні це питання планують урегулювати за допомогою Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою – агресором» (проект № 7232 від 30.03.2022), який наразі готується до другого читання.

 

ЯКІ ПОДАТКИ БУДУТЬ ЗБІЛЬШЕНІ?


Пп. 39-3.3. До податків, при обчисленні яких платником податків, що має статус суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, має застосовуватися підвищувальний коефіцієнт, належать такі податки:

 • податок на прибуток підприємств (крім оподаткування виплачених нерезиденту доходів (прибутків) із джерелом їх походження з України, у випадках, встановлених пп. 141.4 ПКУ);

 • екологічний податок;

 • рентна плата;

 • податок на майно.

Для платника податків, який має статус суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, податкове зобов’язання за податками, переліченими в пп. 39-3.3, обчислюється за ставками, визначеними відповідними розділами ПКУ із застосуванням підвищувального коефіцієнту 1,5 (далі – підвищувальний коефіцієнт).

 

ДЛЯ КОГО БУДЕ ЗБІЛЬШЕНО ПОДАТКИ?


Пп. 39-3.1.2. Під суб'єктами господарювання, що пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором, розуміються:


а) юридична особа – резидент України (її філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України), що здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на її території, засновником (учасником чи акціонером - власником пакету (5 % і більше) голосуючих акцій акціонерного товариства) або кінцевим бенефіціарним власником (контролером), якої прямо або опосередковано є держава-агресор та/або резидент держави-агресора (фізична або юридична особа), в тому числі, якщо засновником (учасником, акціонером) або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) такого резидента України прямо або опосередковано є держава-агресор, чи юридична особа держави-агресора, щодо якої виконується будь-яка із наступних умов:

 • засновником (учасником), що має частку у статутному (складеному) капіталі, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) або акціонером - власником пакету (5 % і більше) голосуючих акцій такої юридичної особи є держава-агресор та/або резидент держави-агресора (фізична або юридична особа);

 • кінцевим бенефіціарним власником (контролером) такої юридичної особи є держава-агресор та/або резидент держави-агресора (фізична або юридична особа);

б) юридична особа – резидент України (її філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України), яка:

 • отримує дохід у будь-якій формі з джерелом походження з держави-агресора, здійснює операційну, фінансову або інвестиційну діяльність, яка призводить або може призвести у майбутньому до отримання доходу у будь-якій формі з джерелом походженням з держави агресора; та/або яка

 • прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі – резиденті України чи іноземній юридичній компанії, організації – нерезиденті України, яка, в свою чергу, отримує дохід у будь-якій формі з джерелом походження з держави-агресора, здійснює операційну, фінансову або інвестиційну діяльність, яка призводить або може призвести у майбутньому до отримання доходу у будь-якій формі з джерелом походженням з держави агресора; та/або яка

 • входить до структури (мережі), створеної для забезпечення співробітництва, діяльність якої спрямована на отримання прибутку або розподіл витрат, або яка має спільну власність, перебуває під спільним контролем або управлінням, має спільні політику та процедури з контролю якості, спільну ділову стратегію, надає послуги під однаковим знаком для товарів та послуг або має спільні професійні ресурси, за умови, що до такої мережі також входять резиденти держави-агресора – юридичні та/або фізичні особи; та/або

 • має фінансові зобов’язання перед резидентами держави-агресора (в тому числі, у результаті надання банківської гарантії, здійснення операцій за акредитивами тощо) чи такі зобов’язання є у резидентів держави-агресора перед такою юридичною особою – резидентом України; та/або – така юридична особа – резидент України забезпечує економічну підтримку держави-агресора.

в) юридична особа – резидент України (її філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України), яка є учасником міжнародної групи компаній, якщо:

 • материнська компанія або будь-який інший учасник такої міжнародної групи компаній отримує дохід у будь-якій формі з джерелом походження з держави-агресора, здійснює операційну, фінансову або інвестиційну діяльність, яка призводить або може призвести у майбутньому до отримання доходу у будь-якій формі з джерелом походженням з держави агресора; або

 • у материнської компанії або іншого учасника такої міжнародної групи компаній є фінансові зобов’язання перед резидентами держави-агресора (в тому числі, у результаті надання банківської гарантії, здійснення операцій за акредитивами тощо) чи такі зобов’язання є у резидентів держави-агресора перед материнською компанією або іншим учасником такої міжнародної групи компаній; або

 • материнська компанія або інший учасник такої міжнародної групи компаній забезпечують економічну підтримку держави-агресора.

 

ПОНЯТТЯ ДОХОДУ З ДЖЕРЕЛОМ ПОХОДЖЕННЯ З ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА


Пп. 39-3.1.3. Під доходом з джерелом походження з держави-агресора, розуміється будь-який дохід, отриманий від будь-яких видів діяльності на території держави-агресора, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі у вигляді:

 • доходу на підставі договорів комерційної концесії (франчайзинга) всіх видів, укладених із особами, зареєстрованими (легалізованими, акредитованими) на території держави-агресора;

 • процентів, дивідендів, роялті та будь-яких інших пасивних (інвестиційних) доходів, сплачених резидентами держави-агресора або постійними представництвами нерезидентів на території держави агресора;

 • доходу, отриманого у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території держави-агресора;

 • доходу від надання в оренду (користування) майна, розташованого в державі-агресорі, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до розташованих в портах держави-агресора, а також доходів від надання в оренду (користування) майна держави-агресора та її резидентів, розташованого в будь-яких інших державах (територіях);

 • доходу від відчуження прав на видобуток та розробку родовищ корисних копалин, мінеральних джерел та інших природних ресурсів на території держави-агресора, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні;

 • доходу, пов'язаного з повною або частковою переуступкою прав та обов'язків за угодами про розподіл продукції на митній території держави-агресора або на територіях, що перебувають під контролем держави-агресора (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо);

 • іншого доходу від діяльності на території держави-агресора, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

 

ЯК ВИЗНАЧАТИМУТЬ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ З РФ?


Пп. 39-3.1.5. Під забезпеченням економічної підтримки держави-агресора, розуміються операції з:

 • безоплатного надання товарів, робіт, послуг для споживання чи зберігання (в тому числі тимчасового) на території держави-агресора, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, або для задоволення будь-яких потреб держави-агресора чи резидентів держави-агресора;

 • безоплатної передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності резидентам держави-агресора чи резидентам будь-яких інших держав (територій) для використання у будь-якій формі на території держави-агресора, її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, або для задоволення будь-яких потреб держави-агресора чи резидентів держави-агресора.

 

ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ ПУБЛІЧНИЙ РЕЄСТР ТАКИХ КОМПАНІЙ?


Порядок формування та ведення Реєстру суб'єктів господарювання, що пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором затверджується КМУ.


Реєстр суб'єктів господарювання, що пов'язані економічними зв'язками з державою-агресором оновлюється щомісяця та має містити, зокрема, але не виключно, таку інформацію:

 • назва платника податків, його код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки);

 • перший календарний день кварталу, в якому платник податків визнав набуття статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором;

 • підстава для визнання статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, передбачена пп. 39-3.1.2;

 • посилання на відповідний критерій, який дає право на звільнення від застосування підвищувального коефіцієнту на підставі переліку критеріїв, затвердженого КМУ згідно з пп. 39-3.4;

 • останній календарний день кварталу, в якому платник податків визнав втрату статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором.

 

ЯКІ УМОВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НАДМІРНОГО ОПОДАТКУВАННЯ?


Пп. 39-3.4. Платник податків, який має статус суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, звільняється від застосування підвищувального коефіцієнту, у разі, якщо його господарська діяльність має соціальне, гуманітарне чи економічне значення для України.


Перелік критеріїв, за якими суб'єкт господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, визнається таким, що має право на звільнення від застосування підвищувального коефіцієнту, встановлюється КМУ.


Такий перелік може включати випадки повернення суб’єкту господарювання (або материнській компанії чи іншому учаснику такої міжнародної групи компаній, учасником якої є такий суб’єкт господарювання) заборгованості резидентом країни-агресора (в тому числі на умовах відступлення права вимоги) або списання сум такої заборгованості.

У разі внесення змін до переліку критеріїв, затвердженого КМУ відповідно до цього підпункту, вони набирають чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем у якому внесено такі зміни.

 

ЯКІ ШТРАФИ ЗАГРОЖУЮТЬ БІЗНЕСУ, ЯКИЙ НЕ ПОВІДОМИТЬ ПРО СВОЇ ЗВ'ЯЗКИ З РФ?


Для бізнесу передбачено 2 ключові санкції у цій сфері.


1. За невиконання чи несвоєчасне виконання платником податків вимоги щодо повідомлення контролюючого органу про набуття таким платником податків статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором


— загрожує накладення штрафу в розмірі 1,5 відсотка суми доходу (виручки) платника податків за період з:

 • першого числа календарного кварталу, починаючи з якого платник податків, був зобов’язаний визнати статус суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором,

 • до першого числа календарного кварталу, наступного за тим, в якому виявлено порушення.


2. Повідомлення платником податків недостовірної інформації про наявність права на звільнення від застосування підвищувального коефіцієнту на підставі переліку критеріїв, затвердженого КМУ згідно з пп. 39-3.4;


— тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1,5 відсотка суми доходу (виручки) платника податків за весь період порушення, починаючи з:

 • першого числа кварталу, в якому платник податків почав безпідставно користуватися правом на звільнення від застосування підвищувального коефіцієнту,

 • до першого числа календарного кварталу, наступного за тим, в якому виявлено порушення.

 

ЩОДО ФОРМИ ПОВІДОМЛЕНЬ


Форма повідомлень про набуття та втрату статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором та порядок їх подання затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.


У повідомленні про набуття статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

 • назва платника податків, його код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номера облікової картки) та податкова адреса;

 • перший календарний день кварталу, в якому платник податків визнає набуття статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором;

 • підстава для визнання статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, передбачена пп. 39-3.1.2;

 • останній календарний день кварталу, в якому платник податків очікує втратити статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, якщо така інформація може бути надана платником;

 • посилання на відповідний критерій, який дає право на звільнення від застосування підвищувального коефіцієнту на підставі переліку критеріїв, затвердженого КМУ згідно пп. 39-3.4.

У повідомленні про втрату статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити:

 • назва платника податків, його код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номера облікової картки) та податкова адреса;

 • перший календарний день кварталу, в якому платник податків визнає набуття статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором;

 • останній календарний день кварталу, в якому платник податків визнає втрату статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором;

У повідомленні про набуття та втрату статусу суб'єкта господарювання, що пов'язаний економічними зв'язками з державою-агресором, можуть бути також зазначені інші необхідні відомості про платника податків.


42 перегляди0 коментарів

Comentarios


bottom of page