top of page
Пошук

Правило тонкої капіталізації: що нам принесе №1210

Оновлено: 19 квіт. 2022 р.

Правило тонкої капіталізації: що нам принесе №1210

У цій статті порівняємо чинну редакцію правил тонкої капіталізації (пп. 140.2 ПКУ) та зміни, запропоновані законопроектом №1210, який прийнято в другому читанні та відправлено на підпис Президенту.

Чинна норма: Для платника податку, в якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами-нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більш ніж в 3,5 рази (для фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю, — більш ніж в 10 разів), фінансовий результат до оподаткуваннязбільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, над 50 відсотками суми фінансового результату до оподаткування, фінансових витрат і суми амортизаційних відрахувань за даними фінансової звітності звітного податкового періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів.


Прийнята: Для платника податку, у якого сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 рази, фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму перевищення нарахованих у бухгалтерському обліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов'язаннями (крім процентів, що підлягають капіталізації відповідно до НП(С)БО або МСБЗ до моменту введення відповідного активу в експлуатацію) понад 30 відсотків суми розрахованого об’єкта оподаткування податком на прибуток звітного (податкового) періоду, в якому здійснюється нарахування таких процентів, збільшеного на суму фінансових витрат за даними фінансової звітності та суми амортизаційних відрахувань за даними податкової звітності того ж звітного (податкового) періоду.


1. Операції з нерезидентами

Чинна норма стосується пов’язаних осіб-нерезидентів. Правило, встановлене законопроектом №1210, стосується всіх нерезидентів, а не тільки пов’язаних.


2. База розрахунку

У чинній нормі в розрахунок береться бухгалтерська база, і перевищення понад 50% суми фінансового результату до оподаткування. За новими правилами йдеться вже про податкову базу та про перевищення понад 30%, а не 50%.


3. Розрахунок середнього арифметичного суми боргових зобов’язань

Чинна норма: Сума боргових зобов’язань, що виникли за операціями з пов’язаними особами - нерезидентами, та власного капіталу для цілей правил тонкої капіталізації визначається як середнє арифметичне значень боргових зобов’язань та власного капіталу на початок та кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів, зазначених у п.140.3 ПКУ.

Прийнята норма: визначення розрахунку середнього арифметичного боргових зобов’язань значень відсутні.


4. Об’єкт оподаткування

Для цілей правил тонкої капіталізації об’єкт оподаткування податком на прибуток визначається з урахуванням коригувань (пп. 134 ПКУ) фінансового результату до оподаткування на всі різниці, визначені ПКУ, крім:

· від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;

· різниці, визначеної правилами тонкої капіталізації (140.2 ПКУ).

Коментар: Необхідно не просто брати податкову базу, а ще додатково дивитись на окремі коригування.

Якщо у звітному (податковому) періоді показник, розрахований відповідно до правил тонкої капіталізації, має від’ємне значення, фінансовий результат до оподаткування збільшується на всю суму процентів, нарахованих у цьому звітному (податковому) періоді (п. 140.2 ПКУ в новій редакції).


5. Додаткові правила обліку капіталізованих процентних витрат (п. 138.3.2. ПКУ)

Для цілей розрахунку різниці, на яку збільшується фінансовий результат до оподаткування відповідно до правил тонкої капіталізації (п. 140.2 ПКУ), платник податків зобов’язаний вести окремий облік процентів, що були капіталізовані (підлягали включенню до собівартості необоротного активу) відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності».


6. Доповнено визначення боргового зобов’язання щодо капіталізованих процентів (п. 140.1 ПКУ)

Капіталізовані проценти, що збільшили собівартість необоротних активів відповідно до національних НП(С)БО або МСФЗ, враховуються при розрахунку суми перевищення відповідно до правил тонкої капіталізації (п. 140.2 ПКУ) в періоді нарахування амортизації відповідних об’єктів основних засобів.


7. Частка амортизаційних відрахувань капіталізованих процентів (п. 140.2 ПКУ)

До суми процентних витрат, нарахованих протягом звітного (податкового) періоду, додається частка амортизаційних відрахувань, що припадає на суму процентних витрат, капіталізованих у складі вартості необоротного активу до моменту введення його в експлуатацію.

Платник податку в кожному окремому звітному (податковому) періоді визначає частку амортизаційних відрахувань з вартості відповідного необоротного активу, що припадає на суму капіталізованих процентів, виходячи із застосовного методу амортизації та строку корисного використання відповідного необоротного активу.


8. Правило «витягнутої руки» та тонка капіталізація

У разі перевищення суми процентних витрат за контрольованими операціями над рівнем, визначеним відповідно до принципу «витягнутої руки», положення правил тонкої капіталізації (п. 140.2 ПКУ) застосовуються до суми процентних витрат, що відповідають принципу «витягнутої руки». Положення цього абзацу застосовуються за наслідками звітного (податкового) року.

Правила тонкої капіталізації (п. 140.2 ПКУ) не застосовуються та фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму процентів, що підлягають капіталізації відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та не впливають на фінансовий результат до оподаткування платника податків у звітному (податковому) періоді, до моменту введення відповідного необоротного активу в експлуатацію.

Коригування, передбачені правилами тонкої капіталізації, не здійснюються щодо суми процентів, визнаних такими, що не відповідають принципу «витягнутої руки».

І цікавеньке: правила тонкої капіталізації не застосовуються до фінансових установ та компаній, що займаються виключно лізинговою діяльністю.


9. Перехідні положення

Правила обліку процентів (тонкої капіталізації), передбачені абзацом першим пп. 140.2 ПКУ, застосовуються з 1 січня 2021 року до всіх кредитів, позик та інших боргових зобов’язань, що обліковуються на балансі платника податків станом на 1 січня 2021 року.


Таким чином «правила тонкої капіталізації» вже не тільки для боргових зобов’язань від нерезидентів, а й беруться в розрахунок також боргові зобов’язання від резидентів, тобто правило діє для всіх.


533 перегляди0 коментарів

Комментарии


bottom of page